Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

dofinansowanie 04 2019

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Celem projektu jest wysoka jakość kształcenia i szkolenia zawodowego w jednej szkole z terenu woj. zachodniopomorskiego, pow. sławieńskiego, gm. i m. Darłowo poprzez objęcie wsparciem 126 uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie w okresie IX 2018- VI 2021. W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane dodatkowe szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie zawodowe, zorganizowane praktyki i staże u przedsiębiorców oraz zajęcia laboratoryjne- nawigacja. Ponadto w Zespole Szkół Morskich w Darłowie stworzone zostaną warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy poprzez doposażenie pracowni. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu zakładające objęcie wsparciem zawodowym i doszkalającym grupę 126 uczniów, zwiększając tym samym ich szanse na rynku pracy. Zaplanowane wsparcie edukacyjno-zawodowe zapewni kompleksowe wsparcie uczniów. Opracowanie IPD określi predyspozycje i preferencje zawodowe, pozwoli na zaprojektowanie ścieżki rozwoju zawodowego. Stworzenie platformy edukacyjnej, organizacja szkoleń, kursów, praktyk/staży w ścisłej współpracy z pracodawcami zapewni zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji oraz praktyczną naukę zawodu, co ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na egzaminy i szkolenie prawa jazdy, stypendium stażowe, co złamie zdefiniowane bariery uczestnictwa. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020, jakim jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie ponadto z dokumentami strategicznymi powiatu sławieńskiego, gminy i miasta Darłowa.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją Projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny  Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa zawodowego w ramach projektu.

pobierz

Opublikowano: 6.11.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z realizacją Projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny  Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

  1. Beata Szybowska zam. Koszalińska 18/1, 76-200 Słupsk za cenę 5.040,00 zł/brutto.
  2. Danuta Balińska zam. Ul. Braci Gierymskich 4a/27, 76-200 Słupsk za cenę 5.040,00 zł/brutto.

 Opublikowano: 15.11.2018