Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego
w S艂upsku

+48 59 845 27 27


PEDAGOGIKA

 

Asystent rodziny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do wykonywania zada艅 zawodowych asystenta rodziny.
Kurs przeznaczony jest dla os贸b pragn膮cych podj膮膰 zatrudnienie jako asystent rodziny, kt贸re legitymuj膮 si臋:
- wykszta艂ceniem 艣rednim oraz udokumentowanym co najmniej 3 - letnim sta偶em pracy z dzie膰mi lub rodzin膮; LUB: - wykszta艂ceniem wy偶szym na kierunku innym ni偶 wymienione w art. 12, ust.1, pkt 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. nr 149, po. 887) oraz udokumentowanym co najmniej rocznym sta偶em pracy z dzie膰mi lub rodzin膮.
Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej decyzj膮 nr 15/2012/Ar z dnia 29 marca 2012 r.

Dzienny opiekun
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do wype艂niania zada艅 dziennego opiekuna nad dzie膰mi w wieku do lat 3.
Kurs przeznaczony jest dla os贸b pragn膮cych podj膮膰 zatrudnienie jako dzienny opiekun 艣wiadcz膮cy us艂ugi opieki nad dzie膰mi w wieku od uko艅czenia 20 tygodnia 偶ycia.
Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej decyzj膮 nr 70/2011 z dnia 17 pa藕dziernika 2011 r.

Edukacja doros艂ych
Poszerzenie wiedzy z zakresu proces贸w kszta艂cenia ustawicznego i dydaktyki doros艂ych. Rozwijanie podstawowych kompetencji pedagogicznych w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji ustawicznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych os贸b doros艂ych. Planowanie procesu dydaktycznego w kszta艂ceniu doros艂ych na odleg艂o艣膰. Zwi臋kszenie umiej臋tno艣ci prowadzenia grupy doros艂ych. Zapoznanie z najnowszymi metodami kszta艂cenia doros艂ych.
Za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu zgodne z rozporz膮dzeniem MEN.

Elementy wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zast臋pczej w kontek艣cie problem贸w i zagro偶e艅 wsp贸艂czesnej cywilizacji
Nabycie przez s艂uchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiej臋tno艣ci praktycznych zwi膮zanych z procesami szybkiego przyswojenia wiedzy z zastosowaniem mnemotechnik. Uczestnicy kursu podczas zaj臋膰 wykonuj膮 szereg 膰wicze艅 oraz bior膮 udzia艂 w zabawach dydaktycznych, kt贸re pomog膮 im opanowa膰 umiej臋tno艣ci szybkiego uczenia si臋 i efektywnego zapami臋tywania.
Za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu zgodne z rozporz膮dzeniem MEN.

Kierownik wycieczek szkolnych
Celem kursu jest nabycie przez s艂uchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiej臋tno艣ci praktycznych dot. m. in samodzielnego przygotowania dokumentacji i organizacji wycieczki szkolnej oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczki.
Za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu zgodne z rozporz膮dzeniem MEN.

Kierownik wypoczynku dla dzieci i m艂odzie偶y
Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w plac贸wce wypoczynku m艂odzie偶y poprzez zapoznanie z obowi膮zkami kierownika, a w szczeg贸lno艣ci z przepisami dotycz膮cymi kierowaniem plac贸wk膮 wypoczynku, przepisami zwi膮zanymi z bezpiecze艅stwem 偶ycia i zdrowia uczestnik贸w wypoczynku i pracownik贸w plac贸wki, prowadzeniem dokumentacji pracy plac贸wek, wykonywaniem czynno艣ci planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydat贸w wymaga si臋 3 letniego sta偶u pracy opieku艅czo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.
Za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu zgodne z rozporz膮dzeniem MEN.

Opiekun w 偶艂obku lub klubie dzieci臋cym
Celem kursu jest nabycie przez s艂uchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiej臋tno艣ci praktycznych zwi膮zanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dzie膰mi w wieku do lat 3.
Kurs przeznaczony jest dla os贸b pragn膮cych podj膮膰 zatrudnienie jako opiekun w 偶艂obku lub klubie dzieci臋cym, kt贸re posiadaj膮 co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie i nie maj膮 kwalifikacji okre艣lonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzie膰mi w wieku do lat 3.
Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej decyzj膮 nr 59/2011 z dnia 23 wrze艣nia 2011 r.

Pedagogiczny dla instruktor贸w praktycznej nauki zawodu
Celem kursu jest nabycie przez s艂uchaczy wiedzy i umiej臋tno艣ci z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej.
Kurs przeznaczony jest dla os贸b chc膮cych pe艂ni膰 funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, kt贸re nie posiadaj膮 kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu zgodne z rozporz膮dzeniem MEN.

Rady Pedagogiczne
Poszerzanie przez pracownik贸w plac贸wek o艣wiatowych wiedzy i umiej臋tno艣ci z zakresu m.in. metodyki, pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa o艣wiatowego.
Za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu zgodne z rozporz膮dzeniem MEN.

Wychowawca wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Przygotowanie s艂uchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y poprzez zapoznanie z obowi膮zkami wychowawcy, a w szczeg贸lno艣ci: ze sposobami organizacji zaj臋c; zasadami bezpiecze艅stwa uczestnik贸w grupy; wymogami dotycz膮cymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wy偶ywienia oraz innych czynno艣ci opieku艅czych, a tak偶e prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zaj臋膰 zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania plan贸w pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem si臋 z kartami kwalifikacyjnymi uczestnik贸w wypoczynku.
Wymagania stawiane kandydatom:
- uko艅czone 18 lat;
- wykszta艂cenie 艣rednie.
Za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu zgodne z rozporz膮dzeniem MEN.