Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

loga

Termin naboru trwa od 06.11.2017 r. (od godziny 08:00) do 10.11.2017 r. (do godziny 15:00).

 

Szczegóły konkursu wraz z wymaganymi załącznikami w załączeniu.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Pobierz

2. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Pobierz

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, Pobierz

4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, Pobierz

5. Formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis. Pobierz

6. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Pobierz

7. Karta oceny formalnej Pobierz

8. Karta oceny merytorycznej Pobierz

loga

Uaktualniona lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej - III edycja

Pobierz

loga

 Poniżej zamieszczamy uaktualniony Regulamin przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pobierz

loga

Uaktualniona Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” III edycja

Pobierz

loga

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” III edycja
Pobierz

Uaktualniona Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” II edycja
Pobierz

loga

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” III edycja

Pobierz

loga

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników  projektu  „Jutro pracuję u siebie!” II edycja

Pobierz

loga

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z partnerem firmą INBiT Sp. Z o.o. w Szczecinie ogłaszają nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  dla Uczestników III tury projektu „Jutro pracuję u siebie!”

Szczegóły konkursu wraz z wymaganymi załącznikami w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Poniżej zamieszczamy również REGULAMIN przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pobierz

1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  Pobierz

2. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  Pobierz

3. Analiza finansowa Pobierz

4. Biznes plan Pobierz

5. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna  Pobierz

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Pobierz

7. Karta oceny formalnej Pobierz

8. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Pobierz

9. Oświadczenie małżonka Pobierz

10. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków Pobierz

11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych  i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych Pobierz

12. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Pobierz

13. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Pobierz

14. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Pobierz

15. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych Pobierz

 

loga

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” w ramach II edycji rekrutacji - wyniki podano w kolejności malejącej według indywidualnych numerów, zgodnych z numerami Formularzy rekrutacyjnych, przydzielonych kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Pobierz